ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสวนกล้วย งานสาธารสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
การประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง กว้างขวาง และยาวนาน ปัญหาดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจนส่งผลกระทบต่อสมดุลทางพลังงานและแบบแผนของภูมิอากาศในระดับโลก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและพื้นที่อย่าง ต่อเนื่องส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามการขยายตัวของเมือง เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสวนกล้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย มอบหมายให้ นายสมคิด ขันตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักืในการป้องกันความรุนแรงในพื้นที่ และการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วโครงการ จำนวน 50 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 12 คน ตัวแทนครอบครัวในพื้นที่ตำบลสวนกล้วย จำนวน 38 คน และในนามของงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณค่ะ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลสวนกล้วย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ วัดบ้านจำนัน นำโดยนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสวนกล้วย หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลสวนกล้วย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม​ 2567 โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นตำบลสวนกล้วย
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด“ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสวนกล้วย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสวนกล้วย ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสวนกล้วย โดยมีนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลสวนกล้วย ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ และบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้นำทุกท่าน และพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลสวนกล้วย ทั้ง 12 หมู่บ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะคูรโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสวนกล้วย ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกร ขอขอบคุณ รพ.สต. ,อสม. ,และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาช่วยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟ ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นี้จะสร้างความสนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลสวนกล้วย ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางเทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสวนกล้วยเกมส์ ประจำปี 2567 โดยนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู พนักงานเทศบาล และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ แม่ พี่ น้อง เยาวชนชาวตำบลสวนกล้วยร่วมแข่งขันกีฬา "สวนกล้วยเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย และโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ทั้งนี้เทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอขอบคุณ ผู้นำทุกท่าน นักกีฬา และกองเชียร์ ทั้ง 12 หมู่บ่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจกัน มาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย และโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ขอขอบคุณ รพ.สต.,อสม.,และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลนักกีฬาและกองเชียร์ในงานกีฬาดังกล่าว และหวังเป็ฯอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬา "สวนกล้วยเกมส์ " ในระหว่างวันที่ 17- 18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ จะสร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคีให้กับพ่อ แม่ พี่ น้อง เยาวชน ตำบลสวนกล้วย ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางเทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ