วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีนายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลสวนกล้วย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"สวนกล้วยแหล่งเศรษฐกิจชุมชน คนมีวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ มากมีผลผลิต ชีวิตดีมีการศึกษา ประชามีส่วนร่วม รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 6. การบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
 2. การจัดการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ มีความรู้ มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 5. การบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจให้มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ