สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลสวนกล้วย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ ของจังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการเดินทางจากตำบล ถึง จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่

      เทศบาลตำบลสวนกล้วยมีพื้นที่ทั้งหมด 63.883 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,926.875 ไร่

อาณาเขต

      ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเดชอุดม อาณาเขตติดต่อข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อและตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะภูมิเทศ

      เทศบาลตำบลสวนกล้วย มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลสวนกล้วย มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวเล็กน้อยในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนธันวาคม ประมาณ 15 –18 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

      เทศบาลตำบลสวนกล้วย มีเขตการปกครอง ทั้งหมดจำนวน 12 หมู่บ้าน

ประชากร

      เทศบาลตำบลสวนกล้วย มีประชากร รวมทั้งสิ้น 7,410 คน เป็น ชาย 3,742 คน เป้นหญิง 3,668 คน จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 2,080 ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 ทุ่งขนวน 215 189 154
2 หนองหิน 542 531 284
3 จำนัน 443 430 259
4 สวนกล้วย 291 261 158
5 โนนสะแบง 209 196 131
6 โนนเรือ 428 402 212
7 สายเจริญ 286 285 164
8 คำบอน 210 185 115
9 มะลิวัลย์ 296 343 174
10 สวนสวรรค์ 277 281 123
11 ทุ่งขนวนเหนือ 248 269 153
12 ทุ่งขนวนใต้ 297 296 153

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอกันทรลักษ์ (ข้อมูล ณ เดือน.... พ.ศ. 25....)

อาชีพ

      อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หัตถกรรมในครัวเรือน

ด้านการศึกษา

      มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสวนกล้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเล็กวัดทุ่งศรีนวล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนกล้วย และมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
 3. โรงเรียนจำนัน - สายเจริญ
 4. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
 5. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน

ด้านสาธารณสุข

      เทศบาลตำบลสวนกล้วย มีโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสวนกล้วย รวมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนัน
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน

การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)

      การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล ใช้เส้นทางในการเดินทางขนส่งและติดกันไปมา โดยมีถนนลาดยางสายหลักที่สำคัญ คือ ทางหลวงชนบท ศก. 6028 สายกันทรลักษ์ – นาห่อม ใช้เชื่อมเพื่อติดต่อกันกับตำบลกุดเสลา และตำบลสังเม็ก การคมนาคมภายในตำบล ใช้เส้นทางในการเดินทางขนส่งและติดต่อกันไปมา โดยมี

 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 2. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

      การเดินทางของประชาชนเพื่อติดต่อราชการกับอำเภอกันทรลักษ์ ใช้เส้นทางทางหลวงชนบท ศก. 6028 สายกันทรลักษ์ – นาห่อม

การไฟฟ้า

 1. ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 12 หมู่บ้าน

การประปา

 1. มีระบบการประปาใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย 2 แห่ง
 2. บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง
 3. บ่อบาดาล ร.พ.ช., โยธา, กรมทรัพย์ฯ, อบจ., ส.ป.ก. 20 แห่ง
 4. บ่อบาดาลส่วนตัว 320 แห่ง
 5. อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
 6. หนองน้ำสาธารณะ 19 แห่ง

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์

 1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 16 แห่ง
 2. โรงสี 17 แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

      ประชาชนในตำบลสวนกล้วย จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 10 แห่ง ประกอบด้วย

 1. วัดทุ่งศรีนวล ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1
 2. วัดบ้านหนองหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2
 3. วัดบ้านจำนัน ตั้งอยู่ที่ บ้านจำนัน หมู่ที่ 3
 4. วัดบ้านสวนกล้วย ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4
 5. วัดบ้านโนนสะแบง ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5
 6. วัดบ้านโนนเรือ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6
 7. วัดศิริมงคลสายเจริญ ตั้งอยู่ที่ บ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7
 8. วัดบ้านคำบอน ตั้งอยู่ที่ บ้านคำบอน หมู่ที่ 8
 9. วัดกัทลิวัน ตั้งอยู่ที่ บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9
 10. วัดบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 1. ลำน้ำ, ลำห้วย 4 สาย
 2. บึง, หนอง และอื่นๆ 19 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย 2 แห่ง
 2. บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง
 3. บ่อบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ.,ส.ป.ก. 20 แห่ง
 4. บ่อบาดาลส่วนตัว 320 แห่ง
 5. อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
 6. หนองน้ำสาธารณะ 19 แห่ง
 7. แหล่งน้ำ ได้แก่ ห้วยม่วงเป ไหลกั้นเขตแดนระหว่างตำบลสวนกล้วย ที่หมู่ที่ 6 กับตำบลกุดเสลา
 8. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงเป ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

มวลชนจัดตั้ง

 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 61 คน
 2. ศูนย์สภาวัฒนธรรมประจำตำบล 1 แห่ง
 3. ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง
 4. ศูนย์กีฬาประจำตำบล 1 แห่ง
 5. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำตำบล 1 แห่ง
 6. ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล 1 แห่ง
 7. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประจำตำบล 2 แห่ง
 8. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรระดับตำบล 1 แห่ง
 9. ชมรมผู้สูงอายุ 1 แห่ง
 10. สำนักงานเทศบาล 1 แห่ง

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ